Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. Základní ustanovení 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) je společnost REMAQ, s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1729, 765 02 Otrokovice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C1, vložka 45583, IČ: 26920051(dále jen „REMAQ“ nebo „Správce“). 

REMAQ klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí osobních údajů, které jsou považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími právními předpisy. 

V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailu remaq@remaq.cz, telefonu +420 577 663 450, případně doručovací adresy REMAQ, s.r.o., tř. Tomáše Bati 1729, 765 02 Otrokovice, Česká republika (areál TOMA, a.s., budova 29c). Vzhledem ke skutečnosti, že REMAQ je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, můžete se  případně  obrátit také na Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ORLEN Unipetrol RPA na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, Česká republika. 

REMAQ si Váží Vaší důvěry a proto Vás v souladu se zásadou transparentnosti tímto dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“ informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro níže uvedené účely. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na internetové stránky www.remaq.cz (dále jen „internetové stránky“) a jsou primárně určeny pro smluvní partnery, návštěvníky internetových stránek, uchazeče o pracovní pozice, tazatele, návštěvníky areálu a další osoby, s jejichž osobními údaji může společnost REMAQ přicházet do styku.

 

 II. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ 

1. Realizace a plnění smluvního vztahu 

REMAQ produkuje vysoce kvalitní regranuláty plastů. Recyklací plastů vytváří znovupoužitelný a plnohodnotný materiál, který navrací do výroby a pomáhají tak k významnému snížení zatížení životního prostředí. Při obchodní činnosti dochází ke zpracování osobních údajů a to především partnera (zákazník, dodavatel) jako fyzické osoby a dalších osob, zejména kontaktních a jiných osob na straně partnera jako právnické osoby.

Účelem zpracování osobních údajů je realizace a plnění smluvního vztahu, tj. dodání objednaného produktu, zajištění dopravy, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi partnerem a společností REMAQ a další smluvní závazky. Právní základ pro zpracování osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Kontaktní údaje fyzických osob, které zastupují partnera, jako právnickou osobu zpracováváme na základě čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR, neboť je to nezbytné k plnění smlouvy s partnerem, a zpracování je založeno na společném oprávněném zájmu partnera a společnosti REMAQ na poskytování sjednaných služeb.

 

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje REMAQ tyto údaje: 

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČ, případně RČ či datum narození, číslo dokladu totožnosti);
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, funkce);
 • Číslo bankovního účtu;
 • Provozní záznamy (smlouvy, zápisy ze schůzek, pokyny apod.);
 • Údaje o objednávce, dodávce, údaje o platbě;
 • Nezbytnou komunikaci mezi partnerem a společností REMAQ.

 

2. Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy

 Účetní doklady, údaje o platbách a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností, tj. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

3. Komunikace s tazateli

V případě, že kontaktujete společnost REMAQ prostřednictvím emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem, budou informace o Vašem kontaktu zpracovávané pouze za účelem návazné komunikace s Vámi.

 Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR tj. případ, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které Správce sleduje, konkrétně zájem na rozvoji vztahů s návštěvníky internetových stránek v dané problematice, zefektivnění komunikace, prezentaci obchodního jména REMAQ a ochraně dobré pověsti.

 

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje REMAQ tyto údaje:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení),
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa či telefonní číslo),
 • Obsah komunikace mezi Vámi a společností REMAQ.

 

4. Nábor zaměstnanců

Pokud se chcete stát členem týmu REMAQ a zašlete nám svůj životopis prostřednictvím odpovědního formuláře nebo jiným způsobem, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběrového řízení na Vámi zvolenou pracovní pozici. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy tj., Váš zájem zúčastnit se výběrového řízení.

V případě, že se zúčastníte 1. kola výběrového řízení, můžete být požádán/a o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to za účelem ověření či získání referencí u předchozích zaměstnavatelů, z veřejných zdrojů a ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob z důvodu ověření pravdivosti Vámi poskytnutých informací a předcházení střetu zájmů s činností skupiny ORLEN Unipetrol.​

 

5. Zasílání nabídek obdobných pracovních pozic

Pokud jste udělil/a společnosti REMAQ souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem evidování Vaší osoby jako zájemce o jiné vhodné pracovní místo v rámci skupiny ORLEN Unipetrol, budou Vaše osobní údaje zpracovávány k zasílání nabídek obdobných pracovních pozic. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR neboli Váš dobrovolný souhlas, který je možné kdykoliv odvolat.

 

6. Provozování kamerového systému s nepřetržitým záznamem v monitorovaných prostorách a objektech REMAQ

Prostory a objekty společnosti REMAQ jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů REMAQ nebo jiného subjektu (zejména ochrana majetku, zdraví, života a bezpečí osob nacházejících se v monitorovaných prostorách) na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Monitorované prostory jsou označeny piktogramem s dalšími informacemi.

 

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje REMAQ tyto údaje: 

 • Obrazový záznam fyzických osob.
 • Registrační značka vozidla.

 

7. Plnění pracovně-právního vztahu

Zaměstnanci společnosti REMAQ jsou informováni o zpracování jejich osobních údajů individuálně.

 

III. Doba uchování osobních údajů 

Společnost REMAQ zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Po uplynutí doby uchování REMAQ osobní údaje zlikviduje.

 

REMAQ uchovává osobní údaje zejména:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu​);
 • po dobu 6 měsíců od ukončení vzájemné interakce u osobních údajů zpracovávaných za účelem zodpovězení Vašeho dotazu;
 • po dobu stanovenou příslušnými zákony v případě, kdy plníme naše zákonné povinnosti, v případě vedení účetnictví může tato doba dosáhnout až 10 let;
 • do odvolání souhlasu subjektem údajů u zpracování osobních údajů založeného na základě souhlasu subjektu údajů nebo do uplynutí stanovené doby;
 • po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pracovní pozici;
 • maximálně po dobu 21 dní u obrazového záznamu, který byl pořízen kamerovým systémem při monitorování prostoru REMAQ.

 

IV. Předávání osobních údajů 

Ve společnosti REMAQ jsou Vaše osobní údaje uchovávány v maximálním bezpečí a zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto příjemců zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

K předání osobních údajů dochází vždy při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů údajů a ochranu soukromí.

Příklad kategorií příjemců osobních údajů:

 • Orgány státní správy;
 • Pojišťovny;
 • Holdingová společnost ORLEN S.A. zajišťující IT podporu systému pro zpracování osobních údajů;
 • Poskytovatelé služeb (servisní organizace, marketing, IT atd.);
 • Externí auditoři.

 

Za určitých podmínek je společnost REMAQ pak oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Společnost REMAQ, jako člen skupiny ORLEN, využívá konsolidace IT systémů a Vaše osobní údaje mohou být uloženy na serverech v Polsku.

Společnost REMAQ nepředává osobní údaje mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím.

 

V. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti bude společnost REMAQ oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás bude informovat.

 

2. Právo na opravu 

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

 

3. Právo na výmaz 

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).
 

4. Právo na omezení zpracování 

Máte právo na omezení zpracování, pokud: 

 • osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné;
 • je zpracování nezákonné;
 • osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku;
 • jste podal/a námitku proti zpracování.

 

Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.
 

5. Právo podat námitku 

Proti zpracování, založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing, můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.
 

6. Právo na přenositelnost údajů 

V případě, že chcete, aby společnost REMAQ Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost osobních údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, REMAQ nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 

7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás se svojí žádostí prostřednictvím našich kontaktních údajů, případně se obraťte na Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ORLEN Unipetrol RPA. Kontakty jsou uvedeny níže a také v úvodu těchto zásad.
 

8. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování 

Automatizované rozhodování ani profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.

 

9. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu 

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte právo obrátit se s Vaší odůvodněnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím kontaktních údajů remaq@remaq.cz, +420 577 663 450, případně doručovací adresy REMAQ, s.r.o., tř. Tomáše Bati 1729, 765 02 Otrokovice, Česká republika. Můžete se obrátit také na Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ORLEN Unipetrol RPA na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, Česká republika.

REMAQ si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.


VI. Sociální sítě 

Internetové stránky společnosti REMAQ nevyužívají sociální pluginy. Společnost REMAQ využívá profily na sociálních sítích, které mohou obsahovat fotografie a videa z různých společností pořádaných akcí.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování poskytovateli sociálních sítí, stejně jako související informace o Vašich právech a možnostech nastavení s ohledem na ochranu Vašeho soukromí naleznete přímo na sociálních sítích.

Informace o zpracování osobních údajů sociálních sítí Facebook a Instagram:

https://www.facebook.com/privacy/policy.

 

VII. Závěrečná ustanovení 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů bude REMAQ příležitostně aktualizovat, aby postihovaly vývoj postupů a služeb společnosti. V případě provedení změn těchto Zásad ochrany osobních údajů bude upraveno datum aktualizace v jeho zápatí. Doporučujeme, abyste si tuto stránku příležitostně prohlédli a měli tak o případných změnách Zásad ochrany osobních údajů přehled.

​ 

Tyto zásady byly aktualizovány dne 21. 08. 2023.